Friday, February 4, 2011

உலக அழிவு - 2

இது ஒரு தொடர் பதிவு - இரண்டாம் பாகம் இது யாரையும் பயமுறுத்தவோ கலவர படுத்தவோ இல்லை. நான் படித்த விசயங்களை உங்களோடு பகிர்கிறேன். ஒரு வேலை இந்த உலகம் அழியுமானால் அது எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் என சிலர் கணித்துள்ளனர். அதை பற்றி இந்த பதிப்பில் பார்க்கலாம். இது நான் படித்த குறிப்புகள் , எனவே அதை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கிறேன்.1. Mayan Calendar Declares End Of World on December 21st, 2012

The first to envision December 21st, 2012 as the end of the planet were the Mayans, a race that were good at building highly correct astrological hardware out of stone.
Mayan Calender Prophecy For 2012Thousands of years ago they managed to calculate the length of the lunar moon as 329.53020 days, only 34 seconds out. The Mayan calendar envisions the Earth will end on December 21 2012. Given that they were pretty near to the mark with the lunar cycle, it’s likely they’ve got the end of the planet right as well.

2. Solar Flares On December 2012

Solar pros from across the world monitoring the sun have made a startling discovery : our sun is in a bit of struggle. The energy output of the sun is, like most things in nature, cyclic, and it’s supposed to be in the middle of a period of relative stability. However, fresh solar typhoons have been bombarding the Earth with so much radiation energy, it’s been knocking out power grids and destroying satellites.
Solar Flares could threaten electrical gridThis activity is expected to get worse, and calculations suggest it’ll reach its deadly peak sometime around December 21st, 2012.

3. The Bible and the I Ching

If having scientists caution us about the end of the planet isn’t bad enough,religious people are getting in on the act as well. Interpretations of the Christian Bible show the date for Armageddon. The final battle between Good and Evil has been set down for 2012.
Religions are full of predictionsThe I Ching, also called the Chinese book of Changes, claims a similar thing, as do numerous sections of the Hindu teachings. There are at least 12 ancient cultures from across the globe with such predictions for major earth changes around the same time.

4. Super Volcano Threats

Yellowstone State Park in the US is feted for its thermal springs and Old Unswerving geyser. The reason for this is easy – it’s sitting on top of the world’s biggest volcano, and geological experts are beginning to get frightened sweats. The Yellowstone volcano has a pattern of erupting every 650,000 years or so, and we’re many years overdue for an explosion which may fill the atmosphere with ash, blocking the sun and plunging the Earth into a chilly winter that could last 15,000 years. The pressure under the Yellowstone is building steadily, and geologists have set 2012 as a likely date for the massive bang.5. The Physicists Calculate We’re Behind Schedule For Massive Destruction

This one’s a case of simple mathematics. Physicists at Berkeley University have been crunching the numbers and they’ve determined that the Earth is well overdue for a major disastrous event. Even worse, they’re claiming their calculations prove, that we are all going to die, very shortly – while also pronouncing their prophecy incorporates a certainty of 99 percent- and 2012 just turns out to be the best guess as to when it occurs.Massive Destruction


6. Pole Shift

We all know the Earth is encircled by a magnetic field that sheilds us from almost all of the sun’s radiation. What you might not know is that the magnetic poles we call north and south have a nasty habit of swapping places each 750,000 years or so – and at this time we’re about 30,000 years overdue. Scientists have spotted the poles are drifting apart approximately 20-30kms each year, much quicker than ever, which points toward a pole-shift being right around the corner. While the pole shift is underway, the magnetic field is disrupted and will at last vanish, sometimes for up to 100 years. The result is enough UV out of doors to crisp your skin in seconds, murdering everything it touches.And one more reason to be concerned about December 21st, 2012 :
7. Planet X Nibiru Fly-By Scenario

According to Ancient Sumerian texts the Earth (“Tiamat”) was struck by a large planet “Nibiru”, which moved it into its present orbit, and made the Moon and the Asteroid Belt. The Sumerians wrote that this planetary “god” Nibiru, “remade our solar system and remakes the Earth on its near passages.” If their calculations are correct, then Nibiru (sometimes called Planet X) will be on a collision course with the Earth in on Dec 21 2012.So, where will you be on December 22nd 2012?

மேலே கொடுக்க பட்டுள்ள அறிகுறிகள் பற்றி நாம் அடுத்த பதிவில் விரிவாக பார்போம். இந்த ப்ளாக் (Blog) உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் எனது Follower ஆகி உங்கள் ஆதரவை (Support) தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ...

நன்றி

No comments:

Post a Comment